Parkirna mjesta

Parkiranje je predviđeno najvećim dijelom u okviru podzemne garaže, koja je smještena na dva podzemna nivoa, i manjim dijelom na parteru.

Garaža sa 46 parking mjesta (L1)

Broj ostvarenih parking mjesta u pripadajućem dijelu garaže za lamelu L1 je 46. U parteru je predviđeno 6 parking mjesta, odnosno ukupno 52 parking mjesta. Obzirom da je projektom predviđena 51 stambena jedinica u lameli L1, zadovoljen je uslov: 1 stan / 1 parking mjesto.

Kolski pristup objektu obezbjeđen je sa sjeverna strane objekta. U podzemnu garažu pristupa se preko rampi.

Podzemna etaža 1

Podzemna etaža 2

Garaža sa 40 parking mjesta (L2)

Broj ostvarenih parking mjesta u pripadajućem dijelu garaže za lamelu L2 je 40.

Pristup do podzemne garaže obezbjeđen je rampom.

Podzemna etaža 1

Podzemna etaža 2